Unos Fakture Zgrada

Navigation:  Poslovanje Objedinjenom Naplatom >

Unos Fakture Zgrada

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obrada i Unos Računa

 

Za Obradu postojećeg Računa izaberite Račun sa Liste Izlaznih Računa i odaberite funkciju Obrada

Za izradu novog računa izaberite funkciju Novi Račun.

 

clip0150_zoom75

 

Da bi se omogućio unos Fakture (IFA-Z) potrebno je izabrati Zgradu i Obveznika sa izbornika prije unosa nove Fakture. To je neophodno radi ispravne numeracije računa prema Zgradama. Lista Obveznika filtrira samo Obveznike izabrane Zgrade.

 

Unos Izlazne Fakture Objedinjene Naplate omogućuje unos i obradu izlazne fakture. Izlazna Faktura se sastoji od nekoliko važnih elemenata Računa.

 

- Šifra Računa - Šifra računa je interna šifra Računa koja se automatski izrađuje pri svakom novom Računu. Struktura šifre je: Godina/Broj Računa

- Broj Računa - predviđena struktura računa ( Mjesec Godina/Šifra Prostora/Broj Računa)

- PNB Primatelja - poziv na broj primatelja se koristi kod automatskog knjiženja računa izvodom

- Nadnevak Računa (Datum i vrijeme kreiranja)

- Operater Naplate - naziv operatera koji je sastavio račun (postaviti u postavkama programa)

- Rok za Naplatu (dana)

- Dospijeće naplate - izračunava se prema Roku za naplatu

- Za Period - Period za koji je sastavljen mjesečni obrok za naknade

- Zgrada

- Na Teret Obveznika

- Vrsta Računa

- Način plaćanja (Transakcijski Račun)

- Informacije Klijenta - popunjaju se automatski nakon što se izabere Zgrada i Obveznik

 

Unos Stavaka

 

Unos stavaka omogućuje jednostavni unos i obračun stavaka Računa.

Račun može sadržavati više stavaka. Potrebno je unijeti slijedeće informacije stavke:
 

- Izabrati Uslugu/Normativ sa liste usluga

- Opis usluge/naknade

- Jedinica Mjere

- Cijena

- Količina

 

Za dodavanje stavke na račun potrebno je odabrati funkciju Dodaj Stavku

Za brisanje unesene stavke izaberite stavku na listi Stavke Računa te izaberite Obriši Stavku

 

Ispis (pregled prije ispisa) Računa možete izabrati nakon što ste spremili Račun, te izabrati funkciju Ispis Računa. Postavke Ispisa Računa možete podesiti opcijom Postavke Ispisa.

 

Napomena na Izvještaju

- prema potrebi možete dodatno napisati napomenu koja će se ispisati u sredini izvještaja Računa (tijelu računa). Ova napomena vrijedi samo za trenutni Izvještaj.

- trajnu napomenu koju želite ispisivati na izvještajima možete podesiti u Postavkama Izvještaja - Izvještaj Računa