Računi Održavanja Zgrada (IRA-O)

Navigation:  Referenca Alata Programa > Knjige Računa >

Računi Održavanja Zgrada (IRA-O)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knjiga Računa Odražavanja Zgrada (IRA-O)

 

clip0112_zoom75

 

Knjiga Računa IRA-O omogućuje uvid i evidenciju izdanih računa za Pričuvu Pravnih Subjekata Obveznika/Vlasnika prostora kojima se ne izrađuju uplatnice za naplatu Pričuve, već se izrađuju fakture.

 

Get-InfoVAŽNO!

 

Računi Održavanja Zgrada (Pričuva za Pravne Subjekte) izrađuju se automatizirano putem postupka Izrada Računa Održavanja za Pravne Subjekte.

 

Nakon obrade računa održavanja, izrađeni računi se pohranjuju u ovoj knjizi  - Računi Održavanja Zgrada (IRA-O).

Knjiga Računa Održavanja Zgrada IRA-O koristi se uglavnom samo za evidenciju te za ispis računa održavanja, iako je moguće samostalno i pojedinačno obraditi ili izraditi pojedini Račun Održavanja Zgrada, prema potrebi.

 

Forma omogućuje detaljan uvid u izrađene račune. Za pregled stavka pojedinog računa možete kliknuti na oznaku + izabrane stavke na listi računa, što će proširiti izabrani red te prikazati stavke izabranoga računa.

 

Za storniranje računa potrebno je sa Liste Računa izabrati željeni Račun te izabrati funkciju Storno Računa

 

Ispis (pregled prije ispisa) jednoga Računa, te izvoz više Računa možete izabrati nakon što ste izabrali jedan ili više Računa, te izabrati funkciju Ispis Izabranih Računa.

Ukoliko je izabrano više Računa, program će ponuditi automatski izvoz izabranih Računa u PDF formatu, te ponuditi izbor mape za izvoz dokumenata. Izvezeni dokumenti se kasnije mogu jednostavno ispisati ili poslati na daljnju obradu, prema potrebi.

 

clip0113

 

 

Obrada i Unos Računa

Za Obradu postojećeg Računa izaberite Račun sa Liste Izlaznih Računa i odaberite funkciju Obrada

Za izradu novog računa izaberite funkciju Novi Račun. Otvoriti će se forma za unos Računa Unos Izlazne Fakture

 

clip0114_zoom75

 

Da bi se omogućio unos Fakture Održavanja (IRA-O) potrebno je izabrati Zgradu i Pravni Subjekt (Obveznika) sa izbornika prije unosa nove Fakture. To je neophodno radi ispravne numeracije računa prema Zgradama. Lista Obveznika filtrira samo Pravne Subjekte izabrane Zgrade, ukoliko postoje, ili je lista Obveznika prazna, ukoliko nema Vlasnika Pravne Osobe na izabranoj Zgradi.

 

Get-InfoVAŽNO!

Numeracija računa održavanja vodi se zasebno za svaku pojedinu Zgradu, kako je to zakonska obveza, pa je potrebno posebno paziti prilikom ručne promjene broja računa te ju izbjegavati!

 

Unos Izlazne Fakture Održavanja omogućuje unos i obradu izlazne fakture. Izlazna Faktura se sastoji od nekoliko važnih elemenata Računa.

 

- Šifra Računa - Šifra računa je interna šifra Računa koja se automatski izrađuje pri svakom novom Računu. Struktura šifre je: Godina/Broj Računa

- Broj Računa - predviđena struktura računa (Broj Računa/Šifra Prostora/Mjesec Godina) - može sadržavati znakove razdjelnika / ili - (podesivo u postavkama programa)

- PNB Primatelja - poziv na broj primatelja se koristi kod automatskog knjiženja računa izvodom

- Nadnevak Računa (Datum i vrijeme kreiranja)

- Operater Naplate - naziv operatera koji je sastavio račun (postaviti u postavkama programa)

- Rok za Naplatu (dana)

- Vrsta Računa

- Dospijeće naplate - izračunava se prema Roku za naplatu

- Način plaćanja (Transakcijski Račun)

- Informacije Klijenta - popunjaju se automatski nakon što se izabere Zgrada i Obveznik

 

Unos Stavaka

 

Unos stavaka omogućuje jednostavni unos i obračun stavaka Računa.

Račun može sadržavati više stavaka.

Potrebno je unijeti slijedeće informacije stavke:

- Izabrati Prostor sa liste prostora u vlasništvu izabranoga Obveznika

- Prostor (Vrsta prostora i Šifra)

- Period

- Kvadratura

- Cijena

- Iznos Pričuve

- Zatezna Kamata (ukoliko je potrebno za obračun)

 

Za dodavanje stavke na račun potrebno je odabrati funkciju Dodaj Stavku

Za brisanje dodane stavke izaberite stavku na listi Stavke Računa te izaberite Obriši Stavku

 

Ispis (pregled prije ispisa) Računa možete izabrati nakon što ste spremili Račun, te izabrati funkciju Ispis Računa. Postavke Ispisa Računa možete podesiti opcijom Postavke Ispisa.

 

Napomena na Izvještaju

- prema potrebi možete dodatno napisati napomenu koja će se ispisati u sredini izvještaja Računa (tijelu računa). Ova napomena vrijedi samo za trenutni Izvještaj.

- trajnu napomenu koju želite ispisivati na izvještajima možete podesiti u Postavkama Izvještaja - Izvještaj Računa

 

Digitalni Potpis na Fakturama

 

Na Fakturama je moguće dodati digitalni potpis u obliku slike potpisa ili pečata.

U Postavkama Programa/Postavke Ispisa - Digitalni Potpis na Fakturama IRA-O, možete izabrati sliku pečata i potpisa ovlaštene osobe, te će se ista ispisivati u tijelu Fakture ispod obračuna stavaka sa desne strane gdje je uobičajeni položaj za potpis dokumenta.
 

clip0170