Obrada Naknada Upravitelju

Navigation:  Referenca Alata Programa > Dokumenti Troškova >

Obrada Naknada Upravitelju

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Poglavlje o alatima za izradu i obradu Dokumenata Troškova

 

clip0065_zoom70

 

Obrada Naknada Upravitelju

 

clip0047_zoom75

 

Obrada Naknada Upravitelju omogućuje pokretanje Izrade Naknada Upravitelju te njihovu obradu jednom izrađenih naknada prema periodu obračuna.

Naknade Upravitelju možete pregledati na Listi Naknada grupiranu prema datumu obračuna.

Obradu izabrane Naknade Upravitelju možete napraviti direktno izborom Naknade na Listi Naknada.

 

Naknade možete izbrisati prema potrebi na dva načina:

- Obriši Izabrane - samo izabrani nalozi Naknade sa liste biti će izabrani

- Obriši Sve - svi nalozi Naknada sa liste naloga biti će izbrisani

 

Izrada Računa iz Naknada

 

Iz izabrane Naknade Upravitelju direktno možete napraviti novi Račun odabirom funkcije Izradi Račun

Stavke će se automatski prenijeti u novi Račun te otvoriti forma za unos Računa

 

clip0038_zoom75

 

Automatska izrada Računa iz Naknada Upravitelju

 

clip0109

 

Možete izraditi više Računa od izabranih stavaka Naknada Upravitelju.

Potrebno je izabrati više stavaka držeći CTRL tipku, te klikom na pojedinačnu stavku izabrati jednu ili više željenih stavaka sa popisa. Kada ste završili izbor, sada možete izabrati Automatski Izradi Račune, sa alatne trake te pokrenuti postupak.

 

Nakon završenog postupka izrade Računa, otvoriti će se Knjiga Računa, gdje možete pregledati, ispisati ili obraditi izrađene Račune prema potrebi.

 

 

Obračun Naknada Upravitelju

 

Novi obračun Naknada Upravitelju možete pokrenuti odabirom funkcije Novi Obračun

 

clip0048

 

Informacije Zaduženja/Priprema Serije Virmana

 

Potrebno je unijeti osnovne informacije za izradu virmana Naknada Upravitelju:

- Za Mjesec/Godinu - izabrati period zaduženja virmanima (vodi se kao Period u evidenciji Virmana)

- Datum Zaduženja

- Datum Dospijeća (datum dospijeća plaćanja)

- Virmani Naknade Upravitelju (automatski uključeno ukoliko se pri izradi zaduženja odabere opcija pripreme virmana Upravitelju)

- Mjeseci uključeni u naknadu (samo u slučaju izrade Virmana za Upravitelja) - broj mjeseci uključenih u naknadu

- Opis Plaćanja

- Datum Izvršenja - nije obavezno, ispisuje datum izvršenja na uplatnici

 

Nakon unosa osnovnih informacija stavke za izabrani periodni obračun, potrebno je unijeti stavku na listu stavaka za obračun.

Za unos stavke odaberite Unesi Stavku

Postojeću stavku možete izbrisati izborom stavke na listi i odabirom Obriši Stavku

 

Izradu Serije Virmana sa liste stavaka pokrenite sa Izradi Seriju Virmana

 

Nakon uspješne izrade Serije Virmana forma Evidencije Virmana (Virmani Serije Zaduženja) će se otvoriti i prikazati listu obračunatih virmana automatski grupiranu prema Periodu obračuna.

 

VAŽNO!

Rezultati obračuna Naknade Upravitelju automatski se evidentiraju i spremaju prije izrade Serije Virmana Naknada i prikazuju se u Obradi Naknada Upravitelju gdje ostaju trajno pohranjeni.