Knjiga Ulaznih Računa URA

Navigation:  Referenca Alata Programa > Knjige Računa >

Knjiga Ulaznih Računa URA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knjiga Ulaznih Računa Zgrada (URA)

 

clip0115_zoom75

 

Knjiga Računa URA omogućuje uvid i evidenciju ulaznih računa Zgrada.

 

Forma omogućuje detaljan uvid u izrađene račune.

 

Za brisanje računa potrebno je sa Liste Računa izabrati željeni Račun te izabrati funkciju Obriši Račun

 

Ispis (pregled prije ispisa) jednoga Računa nije moguć kako se stavke računa ne unose već je unos računa opisnog karaktera, a izvoz i ispis liste Računa možete izabrati funkcijom Ispis Liste Računa.

 

 

Obrada i Unos Računa

Za Obradu postojećeg Računa izaberite Račun sa Liste Računa i odaberite funkciju Obrada

Za izradu novog računa izaberite funkciju Novi Unos. Unos računa URA vrši se na istoj formi evidencije računa.

 

clip0116_zoom75

 

 

Unos Fakture URA omogućuje unos i obradu ulazne fakture. Ulazna Faktura se sastoji od nekoliko važnih elemenata Računa.

 

- Partner (Naziv partnera, OIB/MB - automatski se unosi prilikom izbora)

- Na teret Zgrade (Zgrada na koju se odnosi URA Račun)

- Šifra Računa - Šifra računa je interna šifra Računa koja se automatski izrađuje pri svakom novom Računu. Struktura šifre je: Godina/Broj Računa za Godinu

- Broj Fakture Dobavljača

- Poziv na broj Fakture - poziv na broj fakture Dobavljača, koristi se za automatsko knjiženje računa URA po izvodu

- Nadnevak Računa (Datum i vrijeme kreiranja)

- Vrsta Računa

- Dospijeće Fakture - do kada je potrebno izvršiti uplatu Fakture

- Plaćeno u Cijelosti (Faktura je naplaćena)

- Način plaćanja (Transakcijski Račun)

- Vrsta i Opis usluge (unosi se opisna informacija Računa)

- Iznosi Fakture i PDV (Ukupan iznos se automatski izračunava na osnovi unesenih iznosa)

 

Automatska izrada Platnih Naloga

 

Omogućena je automatska izrada Platnih Naloga iz izabranih stavaka URA Računa.

Nakon odabira željenih stavaka URA Računa sa liste, odaberite Izradi Platne Naloge čime će program automatsko izraditi naloge za plaćanje iz izabranih URA Računa, te otvoriti formi sa nalozima za ispis.

 

Izrada platnih naloga poziva se funkcijom: clip0183