Pregled Sučelja

Navigation:  Korisničko Sučelje >

Pregled Sučelja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Glavna Alatna Traka


 

 

Glavna alatna traka sadrži sve funkcije unošenja i obrade podataka za trenutni otvoreni prozor. Naziv otvorenog prozora koji se nalazi na vrhu alatne trake isti je kao i naziv na kartici trenutno otvorenog prozora, tako da u svakom trenutku znate sa kojim unosom ili obradom radite. Traka automatski mijenja sadržaj pri svakoj promjeni otvorenog prozora, te se prilagođava za unos i obradu trenutnog aktivnog prozora.

 

Kartice Otvorenih Prozora


 

 

 

Traka Kartica otvorenih prozora sadrži popis svih trenutno otvorenih prozora alata. Svaka kartica nosi naziv otvorenog prozora, te klikom na naziv kartice odabrani prozor dolazi u prvi plan. Preporučljiv običaj je zatvarati otvorene prozore alata koje više ne koristite, jer time štedite memorijski prostor programa te postižete bolju preglednost nad otvorenim prozorima. Prozore unosa je obavezno zatvarati prije nekih radnji na programu, a program će vas sam upozoriti ukoliko je potrebno zatvoriti pojedini prozor, ili sve prozore. Prozor možete zatvoriti ili klikom gumba 'Zatvori' na alatnoj traci prozora, ili pritiskom srednje tipke (kotačić) miša, ili klikom na X na kraju trake kartica.

Kartice također možete rasporediti prema želji. Izaberite željenu karticu otvorenog prozora, te držeći pritisnutu lijevu tipku miša pomaknite izabranu karticu lijevo ili desno u odnosu na ostale kartice na traci kartica.

 

Paleta Alata


 

Paleta Alata omogućuje izbor alata za unos i obradu informacija. Alati su grupirani u logične skupine, ovisno o vrsti informacija s kojima se želi raditi. Alate je moguće prilagoditi prema svojim potrebama. Alat može biti prilagođen unutar svoje grupe ili može biti prebačen u drugu skupinu alata. Svaka promjena prilagodbe biti će automatski pohranjena kod zatvaranja programa, te ponovo učitana prilikom slijedećeg pokretanja. Postupak prilagodbe je slijedeći:

 

kliknite na izabrani alat te držeći pritisnutu lijevu tipku miša povucite izabrani alat gore ili dolje unutar skupine. Prikazati će se crna linija signalizacije između ostalih alata kao oznaka gdje možete ispustiti izabrani alat otpuštanjem lijeve tipke miša.

za prijenos alata u drugu skupinu, kliknite na izabrani alat te držeći pritisnutu lijevu tipku miša povucite izabrani alat dolje preko druge skupine alata, pričekajte da se skupina otvori te ispustite alat na željeno mjesto.