Osnovne Definicije Poslovanja Programom

Navigation:  Tutorijali Rada Programom Za Upravitelja >

Osnovne Definicije Poslovanja Programom

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovom poglavlju ćemo se osvrnuti na osnovne definicije u poslovanju Upravitelja korištenjem programa MojaZgrada.NET.

 

Organizacija Elemenata Programa

 

Elementi programa ili popularno Moduli, su organizirani u dvije glavne skupine: Poslovne Knjige, Dokumenti te Izvještaji.

 

Poslovne Knjige

 

Poslovne Knjige omogućuju uvid u transakcije poslovanja i obrade dokumenata, te služe prvenstveno za pregled obrađenih poslovnih dokumenata.

Poslovne Knjige sadrže izdvojene Knjige koje evidentiraju pojedini sektor poslovanja zaduženja i knjiženja izvoda (uplata) a to su:
 

Knjiga Zaduženja Obveznika - evidencija izrađenih zaduženja pričuva Obveznika.
Ovisno o načinu poslovanja, moguće je zadužiti proizvoljni broj perioda (mjeseci zaduženja), te knjižiti zaduženja prema potrebi, kako periodi naplate nastupaju.

Knjiga Izvoda Naknada Upravitelju - evidencija uplata naknada Upravitelju.
Naknade Upravitelju su naknade za upravljanje Zgradom, te sami izvršavate i knjižite isplate sa računa Zgrade na temelju ugovora sa Zgradom, te sami izdajete Račun za usluge upravljanja.

Knjiga Izvoda Zgrada - vodi evidenciju svih knjiženjih Izvoda Zgrada i Prostora.
Moguće je pregledati izvode filtriranjem izvoda po Zgradi, Prostoru, te Kontu uplate izvoda. Ovisno o filtru pregleda Izvoda, stanja "U Korist" i "Na Teret" računa, se obračunavaju uključujući i filtar.

Knjiga Salda-Konti Obveznika - vodi evidenciju svih proknjiženih zaduženja pričuva i proknjiženih uplata pričuva, te dodatnih zaduženja na pričuve.
Knjiga omogućuje detaljan uvid u stanje pojedinog Obveznika te njegovih dugovanja u odnosu prema zaduženjima. Ova knjiga nije potpuno automatizirana, već je potrebno prema potrebi knjižiti u nju željene stavke, ovisno o načinu poslovanja Upravitelja. Objašnjenje i način rada pogledajte u poglavlju Obrada Zaduženja Obveznika

 

Svaka knjiga omogućuje ispis trenutnog stanja pregleda uključujući i njegove filtrirane podatke, te obračunate vrijednosti kolona u podnožju.

Svaka knjiga omogućuje također pozivanje izrade ili obrade izabranoga Dokumenta, čijim izborom se otvara forma za unos i obradu Dokumenata iz aktivne Knjige.

 

Knjige Računa

 

Omogućuju evidenciju i unos raznih oblika računa zgrada. Knjige su prilagođene i predviđene za izdavanje računa uz mogućnost automatizacije kod izdavanja računa, te ručne izrade.

Knjige su podijeljene u nekoliko vrsta:

 

Knjige Računa:

Računi Naknada Upravitelju - izrada i evidencija računa za Naknade usluge Upravitelja. Računi se mogu izrađivati automatizacijom iz knjige naknada Upravitelju, ili unositi ručno prema potrebi.

Računi Održavanja Pravni Subjekti - izrada i evidencija računa za održavanje (Pričuva) za pravne subjekte vlasnike prostora. Računi se mogu izrađivati automatizacijom prilikom izrade virmana zaduženja, ili ručno prema. potrebi. U postavkama programa se određuje izrada virmana za pravne subjekte - vlasnike prostora, ili izrada faktura za iste. Računi se numeriraju pojedinačno po svakoj zgradi.

Knjiga Računa URA Zgrada - izrada i evidencija ulaznih računa URA Zgrada

Knjiga Računa IRA Zgrada - izrada i evidencija izlaznih računa IRA Zgrada za partere (kupce usluga). Računi se numeriraju pojedinačno po svakoj zgradi.

Knjiga Faktura Upravitelja - omogućuje Upravitelju izdavanje i evidenciju faktura za obavljene usluge prema kupcima ili partnerima. Knjiga nije povezana sa izvještajima Zgrada, kako služi za odvojeno poslovanje uslugama Upravitelja.

 

Dokumenti

 

Skupina Dokumenti sadrži module koji služe za direktnu izradu i obradu Dokumenata u poslovanju Upravitelja.

Skupina je podijeljena u dvije grupe prema namjeni dokumenta i to Prihodi (donose prihode Zgradama ili Upravitelju) i Troškovi.

 

Grupa Prihodi:

 

Knjiženje i Obrada Izvoda - omogućuje brzi unos svih Izvoda uplata i isplata sa računa, te njihovu direktnu obradu.
Evidentirani su i prikazani uneseni Izvodi svih Zgrada i Obveznika za izabranu godinu, te su grupirani logički prema zgradama, radi lakšeg pregleda.
Postupak knjiženja i obrade Izvoda pogledajte u poglavlju Knjiženje Izvoda

Platni Nalog - omogućuje Vam jednostavan unos i evidenciju proizvoljnog naloga za plaćanje
Platni Nalog namijenjen je prvenstveno plaćanju usluga i izvedenih radova Partnera, koji su zaduženi da u Vaše ime obavljaju poslove održavanja na Zgradama.
Platni Nalog možete koristiti u druge svrhe, prema potrebi, samostalnim unošenjem svih potrebnih informacija.

Obrada Zaduženja Obveznika - omogućuje izradu zaduženja Obveznika prema izabranim parametrima, te njihovu naknadnu obradu.
Ovaj modul izrađuje zaduženja te ih grupira prema mjesečnim Periodima. Postupak je u potpunosti automatiziran, te su naknadne izmjene vrlo rijetko potrebne.
Izabrana zaduženja koja će ući u obračune, potrebno je knjižiti nakon izrade u Knjigu Salda-Konti Obveznika (radi evidencije stanja Zaduženja i Uplata pričuva) i to ovisno o načinu rada Upravitelja te vremenskim periodima sa kojima se radi!
Objašnjenje i način rada pogledajte u poglavlju Obrada Zaduženja Obveznika

Priprema Serije Virmana - omogućuje pokretanje automatske izrade serije virmana zaduženja obveznika, te serije virmana naknada Upravitelju.
Nakon odabira parametara izrade Virmana i pokretanja izrade, otvara se knjiga Evidencija Virmana, koja sadrži izrađene Virmane uz mogućnost daljnje obrade, te ispisa Virmana na uplatnice.
Virmani se izrađuju neovisno o zaduženjima, te su privremenog karaktera, te je preporuka izbrisati ih nakon štampanja, ili prilikom kreiranja novih Virmana.

 

Grupa Troškovi:

 

Obrada Naknada Upravitelju - omogućuje izradu naknada Upravitelju za obavljene usluge upravljanja Zgradama
Naknade se izrađuju automatiziranim postupkom prema zadanim parametrima. Objašnjenje i način rada pogledajte u poglavlju Obrada Naknada Upravitelju

Obrada Naknada Predstavnicima - omogućuje izradu virmana naknada predstavnicima zgrade

Unos Ulaznih Računa Zgrada - vodi evidenciju ulaznih računa zgrada (URA)

Narudžbenica Partneru - formalni dokument narudžbe Partneru za izvođenje radova. Dokument se ispisuje sa memorandumom Upravitelja, te sadrži opis i detalje željenih usluga.

Evidencija Troškova Zgrade - služi kao evidencija o učinjenim troškovima Zgrada za usluge Partnera, te kao brzi uvid o obavljenim radovima na pojedinoj zgradi.

JOPPD Obrazac - Link na stranice REGOS-a za upravljanje JOPPD Obrascima za izradu kod obračuna plaća Predstavnicima Zgrada

 

Izvještaji

 

Izvještaji u nekoliko oblika prikazuju stanja Zgrada i Obveznika, ovisno o izabranom obliku prikaza Izvještaja. Izvještaji se mogu dodatno filtrirati, ukoliko je potrebno prikazati određeni period.

Neki elementi Izvještaja prilikom filtriranja neće izračunati stvarna stanja jer uključuju vanjske ne filtrirane elemente u obračunu, pa je njihov ispis onemogućen (Kartice Stanja Obveznika)
Izvještaji onemogućuju bilo kakve promjene na dokumentima, već samo prezentiraju obrađene i spremljene podatke unutar programa.

 

Financijski Izvještaji - prilagođeni izvještaji o svim prihodima i rashodima Zgrada

Prihodi/Rashodi Zgrada - izvještaj evidencije prihoda i troškova po pojedinoj Zgradi

Izvještaj Rashoda Zgrada - detaljni izvještaj samo rashoda (troškova) pojedine Zgrade

Izvještaj Obveza Dobavljača - detaljni izvještaj rashoda zgrada grupiran prema Partnerima/Dobavljačima

Izvještaj Dugovanja Partnerima - izvještaj dugovanja Partnerima prema neplaćenim URA računima

Salda-Konti Stanje Zgrade - izvještaj stanja zaduženja i uplata pričuve svih obveznika Zgrade

Salda-Konti Obveznika - prilagođeni izvještaji o svim uknjiženim zaduženjima i uplatama Obveznika pričuva. Uz osnovne informacije o stanjima prometa za Upravitelje, Izvještaj Prometa Za Obveznike je prilagođen detaljnom ili sumarnom ispisu za Obveznike, koji se može proslijediti Obvezniku (Zgrada ili pojedinačni  Obveznik) na uvid.

Izvještaj Dužnika Zgrada - izvještaj zaduženja i uplata pričuve obveznika, uz mogućnost sumaruma Dužnika te izrade detaljne Opomena i Opomene pred Ovrhu.

WEB Izvještaj - izvještaj prilagođen izvozu za WEB Portal upravitelja uz automatsku sinkronizaciju izvoza izabranih Zgrada na Portal.